zadzwoń do nas
535 001 741
0
0,00  0 elementów

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

Definicje:

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Sprzedający – Owocowe Smaki Sp. z o. o. z siedzibą w Trzciana 1, 36-071 Trzciana, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000407719, o kapitale zakładowym w wysokości 14000,00 zł, NIP: 5170358424, REGON: 180804820, adres e-mail: sprzedaz@owocowesmaki.pl, tel.: 17 8707202.

3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-sty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

4. Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.owocowesmaki.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

5. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Potwierdzenie zamówienia – oświadczenie woli Sprzedawcy potwierdzające przyjęcie zamówienia do realizacji, wyznaczające moment zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem na warunkach wskazanych w Zamówieniu i potwierdzonych w Potwierdzeniu zamówienia.

II. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego www.owocowesmaki.pl, dostępnego pod adresem internetowym: www.owocowesmaki.pl.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

4. Sklep internetowy www.owocowesmaki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są produkowane przez Sprzedającego, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

7. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu Potwierdzenia zamówienia, przy czym od momentu skutecznego złożenia zamówienia cena aktualna w dniu złożenia Zamówienia nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b. nie podejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

9. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Zamówieniu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 8 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownego zakupu za pomocą Sklepu internetowego bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

III. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, wymaganych przez Sklep internetowy oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

2. Sprzedający zastrzega sobie tzw. minimum logistyczne na potrzeby przyjęcia Zamówienia do realizacji – przyjmowane do realizacji będą tylko Zamówienia opiewające na Towar o wadze minimum 10 kg.

3. Wszystkie ceny podane w Sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 10 zł.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą telefoniczną.

5. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie Zamówień drogą telefoniczną jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Zamówienie i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

7. Informacje podane w Zamówieniu powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

8. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas składania zamówień.

9. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub pocztą e-mail. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy albo okaże się nieskuteczny, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

11. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do żądania ich usunięcia.

12. Zakupów dokonuje się poprzez dodawanie Towarów do koszyka. W celu złożenia zamówienia należy wybrać formę płatności (przelew/pobranie/Dotpay) i w razie wyboru faktury wypełnić pola „Dane do faktury”. Po dokonaniu powyższych czynności następuje podsumowanie zamówienia i w razie jego poprawności Klient przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” dokonuje zakupu wybranych towarów – z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

13. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, tj. za pomocą przelewu tradycyjnego albo DotPay, brak otrzymania płatności odpowiednio na rachunek Sprzedającego lub na rachunek prowadzącego system Dotpay w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu powyższych płatności.

14. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Jednocześnie – w celach weryfikacyjnych – w mailu tym Klient proszony jest o potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży za pomocą przycisku „potwierdzam”. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 2 dni roboczych będzie automatycznie uznane za anulowanie zamówienia.

IV. Dokonywanie płatności

Ceny

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT,

c. zawierają koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W razie dostaw na adres poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedający przed przyjęciem zamówienia skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub na adres poczty e-mail w celu indywidualnego uzgodnienia kosztów, terminów i sposobu dostawy. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym w terminie 2 dni roboczych, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Sprzedający poinformuje Klienta przesyłając stosowną informację na adres poczty e-mail.

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a. gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedającego powierzył dostawę zamówionego Towaru albo przedstawicielowi handlowemu (komiwojażerowi) Sprzedającego (płatność za pobraniem) – przy płatności za pobraniem obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 10 zł;

b. przelewem bankowym przed dostawą. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: Owocowe Smaki Sp. z o.o.

Trzciana 1, 36-071 Trzciana Bank: Nadsański Bank Spółdzielczy Numer rachunku: 31 9430 1058 1004 9992 2000 0001

c. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay przed dostawą.

4. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty w sposób określony w pkt. b) lub c), brak otrzymania płatności odpowiednio na rachunek Sprzedającego lub na rachunek prowadzącego system Dotpay w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

5. W przypadku zamówień na kwotę powyżej 200 zł, Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie internetowej Sklepu.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. Realizacja zamówień

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 2 do 5 dni roboczych (z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej) licząc od daty skutecznego złożenia Zamówienia w rozumieniu art. III pkt. 15 Regulaminu i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego lub wpłaty ceny za Towar za pośrednictwem systemu Dotpay;

b) dostępności Towaru,

c) dni wolnych i świąt przypadających na okres realizacji zamówienia.

3. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej lub przedstawiciela handlowego (komiwojażera) Sprzedającego.

4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub komiwojażera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia od chwili jego złożenia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@owocowesmaki.pl.

6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien w trakcie zamawiania Towaru wypełnić dodatkowe pola dostępne pod przyciskiem: „ Dane do faktury”.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 27 i n. ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 821). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę (na adres: Owocowe Smaki Sp. z o. o. z siedzibą Trzcianie 1, 36-071 Trzciana albo e-mail: sprzedaz@owocowesmaki.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronie internetowej w zakładce regulamin . Jeżeli Klient skorzysta z możliwości wysłania oświadczenia od umowy droga elektroniczną, wówczas Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną lub w formie papierowej).”

3. Klient będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, o którym mowa w ust. 1, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy by Klient będący konsumentem wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od tego Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez danego Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient ten wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w powyższym przypadku Klient będący konsumentem nie ponosi żadnych opłat w zw. ze zwrotem płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Klient będący konsumentem, w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy do jego siedziby, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient ten poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

6. Klient będący konsumentem, w razie odstąpienia od Umowy, będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli Sprzedawca uzgodnił odrębnie z Klientem, iż Towar zostanie odebrany przez Sprzedawcę na jego koszt.

7. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

8. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości wynikające z otwarcia lub uszkodzenia opakowania zbiorczego lub pojedynczego.

9. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają Towary, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, w szczególności Klient nie ma prawa odstąpienia od Umowy, gdy Towar w dniu składania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma datę przydatności do spożycia nie dłuższą niż 14 dni.

10. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 8 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem pocztowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta, ale nie później niż w terminie, o którym mowa w pkt 4 powyżej.

11. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

VII. Niezgodność towaru z umową

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) – gdy Kupujący jest konsumentem i stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego – w przypadku gdy Klient nie posiada statusu konsumenta.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie do czternastu dni od dnia, w którym Klientowi został dostarczony towar.

4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej i przesłać do Sprzedającego wraz z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą), a dodatkowo żądając wymiany albo odstępując od umowy – należy również odesłać reklamowany Towar.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania reklamacji od Klienta odpowiadającej ustawowym wymogom, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, w zależności od rodzaju stwierdzonej niezgodności, istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Sprzedający, jako administrator danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu zapisuje i archiwizuje wszystkie dane dotyczące korzystania z panelu Sklepu Internetowego przez jego użytkowników oraz dokumentuje wszystkie najważniejsze transakcje handlowe.

3. Klient ma zawsze możliwość dokonania zmian dotyczących swoich danych osobowych. Podawanie przez Klienta danych osobowych przy dokonywaniu zamówienia, odbywa się poprzez Formularz Danych do Wysyłki, która umożliwia bezpieczny przekaz danych pomiędzy przeglądarką internetową a panelem administracyjnym Sklepu Internetowego.

4. Jednocześnie Sprzedający oświadcza, iż dane te są rejestrowane i archiwizowane z należytą starannością, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom (z wyłączeniem przedsiębiorstw świadczących usługi przewozowe albo komiwojażerom – jedynie w zakresie umożliwiającym poprawne zaadresowanie przesyłki) oraz są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (z dnia 29.08.1997, Dz.U. nr 133, poz.883).

IX. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017.

Dane kontaktowe:

ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1
37-310 Nowa Sarzyna
535 001 741
sprzedaz@owocowesmaki.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram